Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

Informacja o wyborze Partnera spoza sektora finansów publicznych
10.05.2017 / kcielecka
Pdf
Drukuj
Powrót

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnej realizacji projektu, w wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, przesłana przez Fundację NeuroPozytywni, z siedzibą w Warszawie
ul. Górczewska 228/131.  

Zgłoszenie jest kompletne i spełnia warunki formalne określone ogłoszeniem o naborze.

W związku z powyższym, jako partnera do projektu w ramach konkursu “Profilaktyka chorób naczyń mózgowych” została wybrana Fundacja NeuroPozytywni.

 

Ogłoszenie o naborze otwartym Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu  w ramach konkursu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych”,  Działania 5.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.), Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ogłasza konkurs na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego, składanego w odpowiedzi na konkurs „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych” w ramach Działania 5.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja zadań związanych z wdrożeniem Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób naczyń mózgowych, który stanowi załącznik nr 18 do Regulaminu Konkursu, ogłoszonego przez Ministra Zdrowia i opublikowanego na stronie http://zdrowie.gov.pl/nabor-220-przeciwdzialanie_chorobom_naczyn.html. Ponadto, celem partnerstwa jest uczestniczenie w realizacji całego projektu, w tym w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i w zarządzaniu projektem, przy czym zgodnie Regulaminem Konkursu, partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.

Grupą docelową projektu są osoby w wieku produkcyjnym, będące w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby naczyń mózgowych. Projekt przewiduje:

 1. działania edukacyjne realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej  w zakresie profilaktyki, diagnostyki i strategii leczenia chorób naczyń mózgowych,
 2. świadczenia zdrowotne, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych,
 3. utworzenie i prowadzenie platformy współpracy,
 4. zakupu sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej.

Wymagania w stosunku do Partnera:

 1. Podmiot jest organizacją pozarządową posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. chorób naczyń mózgowych,

lub

 1. Podmiot jest partnerem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. Podmiot musi akceptować w całości warunki określone w Regulaminie Konkursu,
 3. Podmiot ma możliwość wniesienia do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego,
 4. Podmiot nie może być podmiotem powiązanym ani zależnym w stosunku do Szpitala,
 5. Podmiot nie może być podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymywania dofinansowania,
 6. Podmiot posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym zbieżne z zakresem projektu,
 7. Podmiot posiada doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dotyczących chorób naczyń mózgowych, bądź reprezentuje interesy i zrzesza podmioty świadczące usługi w zakresie POZ.

Przy wyborze oceniane będzie w szczególności:

 1. Zgodność działania podmiotu z celami partnerstwa.
 2. Oferowany wkład podmiotu w realizację celu partnerstwa.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Kryteria wyboru:

 1. Kryteria formalne:

- odpowiedź na ogłoszenie (zgłoszenie do naboru) została złożona we wskazanym terminie, zawiera wszystkie wymagane dokumenty i jest podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji,

-sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera umożliwia wykonywanie zadań w projekcie (oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych – ZUS, US).

 1. Kryteria merytoryczne:

-profil działalności podmiotu jest zgodny z celami partnerstwa (szczegółowy opis),

-potencjał techniczny, kadrowy i organizacyjny podmiotu pozwala na realizację projektu (szczegółowy opis zaangażowania zasobów, z opisem kwalifikacji i zadań, jakie mogą być wykonane),

-doświadczenie w realizacji projektów /zadań o zbliżonym charakterze (szczegółowy opis zawierający nazwy projektów, okres realizacji, informację o prawidłowym rozliczeniu, budżecie, formie zaangażowania podmiotu),

-koncepcja udziału podmiotu w projekcie (szczegółowy opis działań proponowanych do realizacji w projekcie),

- wkład własny podmiotu w realizację projektu (szczegółowy opis zasobów planowanych do wniesienia do projektu).

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Dokument potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób reprezentujących (np.: KRS)
 2. Aktualny statut podmiotu – jeśli dotyczy
 3. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków określonych Regulaminem Konkursu (dostępne pod adresem http://zdrowie.gov.pl/nabor-220-przeciwdzialanie_chorobom_naczyn.html )
 5. Oświadczenie o zgodności profilu działalności podmiotu z celami partnerstwa
 6. Opis posiadanego potencjału kadrowo-organizacyjnego oraz deklarowanego wkładu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych

Dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (zgodnie z dokumentem rejestrowym bądź pełnomocnictwem), strony powinny być  ponumerowane.

Termin i miejsce składania zgłoszeń

Zgłoszenia z dopiskiem „Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych”, należy złożyć w terminie nie przekraczalnym 21 dni od daty emisji ogłoszenia  w zamkniętej kopercie (decyduje data wpływu, w dni robocze od 7:25 do 15:00) na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

W celu usprawnienia kontaktu z potencjalnymi partnerami i umożliwienia im współudziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, możliwe jest dodatkowe przesłanie kompletu dokumentacji w formie skanów drogą elektroniczną na adres

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.
 2. Odwołania lub unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Wynik naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Ogłaszającego nabór –  http://www.gcm.pl

Osobą wskazaną do kontaktów jest: Marcin Jung – tel. 32 359 83 09,

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
<